ตัวอย่างโค้ด

Function ที่ใช้เชื่อมต่อและเรียกค่าสถานะของหมายเลขอ้างอิงจาก api server

function w1ms_topup($api_key,$transferid,$ref){
  $url_api = "https://wallet.w1ms.com/api/v1/?token=".$api_key."&transferid=".$transferid."&ip=".w1ms_ip()."&ref=".$ref;
  $Ch_One = curl_init($url_api);
  curl_setopt($Ch_One, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
  curl_setopt($Ch_One, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0); 
  curl_setopt($Ch_One, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; th; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12");
  curl_setopt($Ch_One, CURLOPT_HEADER, 0);
  curl_setopt($Ch_One, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
  curl_setopt($Ch_One, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
  return $doc=curl_exec($Ch_One);
  return curl_error($Ch_One);
  curl_close($Ch_One);
}

Function ที่ใช้เช็ค IP ของลูกค้าที่จะใช้ในการส่งข้อมูลไปยัง api server

function w1ms_ip(){
  $ipaddress = "";
  if (getenv('HTTP_CLIENT_IP')){
    $ipaddress = getenv('HTTP_CLIENT_IP');
  }elseif(getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR')){
    $ipaddress = getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR');
  }elseif(getenv('HTTP_X_FORWARDED')){
    $ipaddress = getenv('HTTP_X_FORWARDED');
  }else if(getenv('HTTP_FORWARDED_FOR')){
    $ipaddress = getenv('HTTP_FORWARDED_FOR');
  }else if(getenv('HTTP_FORWARDED')){
    $ipaddress = getenv('HTTP_FORWARDED');
  }else if(getenv('REMOTE_ADDR')){
    $ipaddress = getenv('REMOTE_ADDR');
  }else {
    $ipaddress = "UNKNOWN";
  }
  return $ipaddress;
}

การแปลงค่า json ที่ส่งกลับมาจาก server ด้วย json_decode

$w1ms_topup = w1ms_topup($api_key,$transferid,$ref);
$data = json_decode($w1ms_topup,true);


// ข้อมูลที่ส่งกลับหากทำรายการสำเร็จ เช่น
// $data['status'];        คือ สถานะ
// $data['status_txt'];      คือ ข้อความ
// $data['service_type'];     คือ ประเภทของรายการทำการ
// $data['amount'];        คือ จำนวนเงินที่โอนเข้า
// $data['service_code'];     คือ รหัสประเภทของรายการทำการ
// $data['ref1'];         คือ ชื่อ Username หรือ ID ของผู้แจ้งโอนเงิน
// $data['name'];         คือ ชื่อบัญชี True Money Wallet ที่โอนเข้ามา
// $data['date'];         คือ วันเวลาที่โอนเงินมา
// $data['transferid'];      คือ หมายเลขอ้างอิง

// ข้อมูลที่ส่งกลับหากทำรายการ ไม่สำเร็จ เช่น
// $data['status'];        คือ สถานะ
// $data['status_txt'];      คือ ข้อความ

ตัวอย่างโค้ดสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งาน

<?php
//------------------------------------------
$host     = "";          // Database Host
$username   = "";          // Database Username
$password   = "";          // Database Password
$database   = "";          // Database Name
//------------------------------------------
$phonenumber = "082913XXXX";     // Phone Number
$name     = "นาย ทดลอง ลองทำดู";  // Name
//------------------------------------------
$api_key   = "";          // API Key
//------------------------------------------ Function Connect Database
@$connect   = mysqli_connect($host, $username, $password, $database)or die("ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ mysql ได้ | ".mysqli_connect_error($connect));
//------------------------------------------
$msg     = "";

if (isset($_POST['transferid'])) {

 $transferid = $_POST['transferid'];
 $ref = $_POST['ref'];

 if (!empty($transferid) AND !empty($ref) AND !empty($api_key)) {

  $w1ms_topup = w1ms_topup($api_key,$transferid,$ref);
  $data = json_decode($w1ms_topup,true);

  if ($data['status'] == 1) {

   $point = $data['amount'];
   mysqli_query($connect,"UPDATE members SET point = point + $point WHERE username = '$ref'");
   $msg = $data['status_txt'];

  }else{

   $msg = $data['status_txt'];

  }

 }else{
  $msg = "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ";
 }

 
}

function w1ms_ip(){                   // Function Check IP
  $ipaddress = "";
  if (getenv('HTTP_CLIENT_IP')){
    $ipaddress = getenv('HTTP_CLIENT_IP');
  }elseif(getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR')){
    $ipaddress = getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR');
  }elseif(getenv('HTTP_X_FORWARDED')){
    $ipaddress = getenv('HTTP_X_FORWARDED');
  }else if(getenv('HTTP_FORWARDED_FOR')){
    $ipaddress = getenv('HTTP_FORWARDED_FOR');
  }else if(getenv('HTTP_FORWARDED')){
    $ipaddress = getenv('HTTP_FORWARDED');
  }else if(getenv('REMOTE_ADDR')){
    $ipaddress = getenv('REMOTE_ADDR');
  }else {
    $ipaddress = "UNKNOWN";
  }
  return $ipaddress;
}

function w1ms_topup($api_key,$transferid,$ref){     // Function Connect API Server
  $url_api = "https://wallet.w1ms.com/api/v1/?token=".$api_key."&transferid=".$transferid."&ip=".w1ms_ip()."&ref=".$ref;
  $Ch_One = curl_init($url_api);
  curl_setopt($Ch_One, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
  curl_setopt($Ch_One, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0); 
  curl_setopt($Ch_One, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; th; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12");
  curl_setopt($Ch_One, CURLOPT_HEADER, 0);
  curl_setopt($Ch_One, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
  curl_setopt($Ch_One, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
  return $doc=curl_exec($Ch_One);
  return curl_error($Ch_One);
  curl_close($Ch_One);
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>ระบบแจ้งการโอน True Money Wallet ด้วยหมายเลขอ้างอิง</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="jumbotron text-center">
 <p>โอนเงินเข้าปัญชิ True Money Wallet</p> 
 <h1><b><?php echo $phonenumber; ?></b></h1>
 <h3><?php echo $name; ?></h3>
 <p>แล้วนำหมายเลขอ้างอิงมากรอก</p>
</div>
 
<div class="container">
 <div class="row justify-content-md-center">
  <div class="col-lg-4" style="background-color: #f68121;padding: 20px 10px 20px 10px;border-radius: 5px;">
   <form action="" method="post">
    <div class="form-group">
     <label for="ref">Username ของคุณ</label>
     <input type="text" name="ref" id="ref" required="" placeholder="Username ของคุณ" class="form-control">
    </div>
    <div class="form-group">
     <label for="transferid">หมายเลขอ้างอิง หรือ รหัสบัตรเติมเงินทรูมันนี่</label>
     <input type="text" name="transferid" id="transferid" minlength="14" maxlength="14" required="" placeholder="หมายเลขอ้างอิง หรือ รหัสบัตรเติมเงินทรูมันนี่" class="form-control">
    </div>
    <p><?php echo $msg; ?></p>
    <button type="submit" class="btn btn-success btn-block"> แจ้งโอนเงิน </button>
   </form>
  </div>
 </div>
</div>

</body>
</html>